Niniejszymi Warunkami użytkowania kierują się wszystkie stosunki prawne, które powstają przy użytkowaniu usługi Tipli.cz.

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Eksploatatorem usługi internetowej dostępnej pod adresem www.tipli.pl (w dalszej części tylko"Usługa"), jest spółka Tipli s.r.o., Nr id.: 05399092, z siedzibą Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha, wpisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wkładka 263037 (w dalszej części tylko "Eksploatator").
  2. Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki między Eksploatatorem Usługi i jej użytkownikami (w dalszej części tylko "Warunki") z tym, że przez użytkownika należy rozumieć każdą osobę, która usługę w jakikolwiek sposób używa (w dalszej części tylko"Użytkownik"). Każdy Użytkownik jest zobowiązany przed używaniem Usługi starannie zapoznać się z niniejszymi Warunkami a w razie niezgody jej nie używać. Zgodę z Warunkami wyraża Użytkownik przez jakiekolwiek używanie Usługi a jest zobowiązany ją potwierdzić przy rejestracji w celu założenia konta użytkownika (w dalszej części tylko "Rejestracja").
  3. Celem Usługi jest umożliwić Użytkownikom uzyskiwanie wynagrodzeń cashback za zakupy towarów lub usług u stron trzecich i wynagrodzeń bonusowych (w dalszej części tylko "Wynagrodzenia"). Usługa jest udzielana bezpłatnie.
  4. Do używania Usługi jest niezbędne podłączenie do internetu. Koszty podłączenia do internetu ponosi Użytkownik z tym, że nie różnią się od taryfy podstawowej.
 2. REJESTRACJA

  1. Warunkiem możliwości uzyskania Wynagrodzenia jest Rejestracja w Usłudze, ponieważ konto użytkownika jest niezbędne do rejestrowania i wypłacania Wynagrodzenia.
  2. Konto użytkownika zostanie dla Użytkownika założone bezpośrednio po wykonaniu Rejestracji. Rejestrację do Usługi można wykonać z użyciem adresu e-mail lub za pośrednictwem konta osobistego na sieci społecznościowej Facebook lub koncie Google z tym, że zawsze musi chodzić własny istniejący adres poczty elektronicznej lub autentyczne konto Facebook lub Google. Każdy Użytkownik jest uprawniony wykonać właściwie tylko jedną Rejestrację a jest przy niej zobowiązany podawać tylko prawdziwe i dokładne dane osobowe. Dane udzielone przy Rejestracji jest użytkownik zobowiązany utrzymywać aktualne. Wykonanie więcej Rejestracji przez jednego Użytkownika z użyciem nieprawdziwych danych lub udzieleniem jakichkolwiek zgodnych danych identyfikacyjnych (np. numeru telefonicznego, numeru rachunku bankowego) w ramach więcej Rejestracji uważa się za naruszenie niniejszych Warunków. Usługę jest Użytkownik zobowiązany używać a swoje konto użytkownika zarządzać tylko za pośrednictwem urządzenia, które nie jest przekazywane z innymi Użytkownikami Usługi.
  3. Użytkownik może kiedykolwiek bez podania powodu poprosić o rozwiązanie swojego konta użytkownika w Usłudze, a to pisemnie pod adresem Eksploatatora.
  4. Użytkownik jest zobowiązany swoje dane służące do zalogowania do Usługi utrzymywać w tajemnicy a nie jest uprawniony umożliwić osobie trzeciej użytkowanie swojego konta użytkownika. W razie niedotrzymania tego obowiązku jest Użytkownik odpowiedzialny za wszelką ujmę, która powstanie w związku z użyciem jego konta użytkownika przez osobę trzecią.
 3. NAGRODY

  1. Eksploatator występuje, jako pośrednik zakupów ewent. umów między Użytkownikiem i partnerami umownymi Eksploatatora oferującymi towar i usługi (w dalszej części tylko "Partnerzy") z tym, że za pośredniczenie inkasuje prowizję (w dalszej części tylko "Prowizja"), której część zostanie zwrócona Użytkownikowi, jako Wynagrodzenie cashback. Eksploatator nie jest w żadnym razie sprzedawcą lub usługodawcą, towaru będącego przedmiotem zakupu, a nie jest tak odpowiedzialny za ich dostarczenie i ewentualne wady, ani nie można u Eksploatatora dochodzić innych praw związanych z zakupem.
  2. Aktualnie ważna wysokość Wynagrodzenia za nabycie towarów i usług w razie poszczególnych Partnerów jest zawsze podana w ich profilu w interfejsie Usługi (w %). Podstawę obliczenia Wynagrodzenia (tj. czy zawiera podatek i inne opłaty, koszty transportu i użycie metody płatniczej, zniżki itd.) określa Partner a może się, więc w razie poszczególnych Partnerów różnić. Na ostateczną wysokość wynagrodzenia przypisaną Użytkownikowi może przy zakupie towarów i usług w walutach obcych mieć wpływ także kurs wymiany.
  3. W celu uzyskania Wynagrodzenia jest niezbędne, aby Użytkownik był zalogowany do swojego konta i zaczął zakupy towarów lub usług przez kliknięcie na odnośniku "Przejść do sklepu" podanego w profilu odpowiedniego Partnera w interfejs Usługi. Nastawienie przeglądarki na końcowym urządzeniu Użytkownika musi umożliwiać zapisywanie cookies. Usługodawcą technologii zapewniającej połączenie Usługi z Partnerami i identyfikację zakupu jest strona trzecia a Eksploatator tak nie jest w stanie gwarantować funkcyjność i automatyczne przypisywanie Wynagrodzenia. Użytkownik jest zobowiązany używać usługę tylko za pośrednictwem urządzenia, które nie jest udostępniane z innym Użytkownikiem Usługi.
  4. Wynagrodzenie za zakup zostanie Użytkownikowi z reguły przypisane do 48 godzin od zrealizowania zakupu, a to w formie zarejestrowanego Wynagrodzenia czekającego na potwierdzenie Partnera (w dalszej części tylko ”Rejestrowane wynagrodzenie"). W razie, że nie dojdzie w tym terminie do przypisania Rejestrowanego wynagrodzenia w koncie Użytkownika, może Użytkownik wnieść reklamację w ramach tzw. Gwarancji zadowolenia według art. [*3.7*]. Partner następnie potwierdzi Rejestrowane wynagrodzenie z reguły w okresie 14-70 dni od zrealizowania zakupu a odpowiednie Wynagrodzenie zostanie przypisane w koncie Użytkownika jako potwierdzone Wynagrodzenie do wypłaty (w dalszej części tylko ”Potwierdzone wynagrodzenie"). Do potwierdzenia Wynagrodzenia do wypłaty nie dojdzie w razie, że niektóra ze stron umowy od umowy odstąpiła. Potwierdzone wynagrodzenia można wypłacić już od 1 ZŁ.
  5. Oprócz Wynagrodzeń za nabycie towarów lub usług można uzyskać także bonusowe Wynagrodzenie (w dalszej części tylko "Bonusowe wynagrodzenia"). Bonusowe wynagrodzenia można uzyskać np. za uczestnictwo w konkursach lub akcjach marketingowych, za pewne czynności, jako np. instalacja uzupełnienia do przeglądarki lub zalecenia Usługi (art. 3.6.), ewentualnie także, jako przyznaną kompensację przy wniesieniu reklamacji w ramach Gwarancji zadowolenia. Bonusowe wynagrodzenia można wypłacić, jeżeli ma Użytkownik w koncie użytkownika, co najmniej 100 CZK niewypłaconych Potwierdzonych wynagrodzeń za zakupy towarów i usług z tym, że tą granicę może Eksploatator w konkretnych przypadkach obniżyć lub podwyższyć. Ważność Bonusowych wynagrodzeń jest 12 miesięcy od ich przypisania w koncie Użytkownika, jeżeli Eksploatator nie postanowi inaczej. Bonusowe wynagrodzenia niewypłacone w czasie ich ważności przepadają a Użytkownik nie ma do ich wypłaty prawo.
  6. Eksploatator umożliwia Użytkownikowi uzyskać Bonusowe wynagrodzenie za zalecenie Usługi. Usługę można zalecać za pośrednictwem osobistego unikalnego referral linku, dostępnego na https://www.tipli.pl/polec-znajomym. Za nowo rejestrowanego za pośrednictwem takiego linku, który zrealizuje za pośrednictwem Usługi przynajmniej jeden zakup a osiągnie 8 zł w Potwierdzonych wynagrodzeniach (tą granicę może Eksploatator w konkretnych przypadkach obniżyć lub podwyższyć), uzyska Użytkownik Bonusowe wynagrodzenie, którego aktualną wysokość i dalszej warunki uzyskiwania, szczególnie ograniczenie ilości w ten sposób uzyskanych Bonusowych wynagrodzeń, są określone w interfejs Usługi ( https://www.tipli.pl/polec-znajomym). Wysokość Bonusowego wynagrodzenia za zalecenie Usługi, jak i dalsze warunki jego uzyskiwania, jest Eksploatator uprawniony kiedykolwiek zmienić. Jest surowo wzbronione publikować osobisty referral link na stronach Partnerów lub ich profilach na sieciach społecznościowych.
  7. Eksploatator udzieli Użytkownikom tzw. Gwarancję zadowolenia. W razie, że nie dojdzie do przypisania Rejestrowanego wynagrodzenia najpóźniej do 48 godzin od zrealizowania zakupu u Partnera a równocześnie zostały spełnione wszystkie warunki wynikające z niniejszych Warunków, udzieli Eksploatator na podstawie reklamacji według swojej decyzji Użytkownikowi kompensatę w postaci wynagrodzenia Bonusowego lub innego uprzywilejowania.
  8. Do wypłacenia wynagrodzenia przez Eksploatatora musi mieć Użytkownik wypełnione konto użytkownika, a to włącznie numeru rachunku bankowego prowadzonego na identyczne imię i nazwisko, jakie jest prowadzone konto użytkownika w Usłudze. Potwierdzone wynagrodzenia można wypłacić już od 1 zł. Bonusowe wynagrodzenia można wypłacić, jeżeli ma Użytkownik w koncie użytkownika przynajmniej 20 zł niewypłaconych Potwierdzonych wynagrodzeń za zakupy towarów i usług z tym, że tą granicę może Eksploatator w konkretnych przypadkach obniżyć lub podwyższyć. Wynagrodzenia wypłacają się na podstawie wniosku Użytkownika złożonego poprzez interfejs Usługi.
  9. Eksploatator nie jest zobowiązany wypłacić Użytkownikowi jakiekolwiek Wynagrodzenie a Użytkownik nie ma na wypłacenie Wynagrodzenia prawo w przypadku, że:
   1. Z powodów po stronie Użytkownika nie można identyfikować zrealizowanego kupna;;
   2. Wynagrodzenie nie jest Potwierdzonym wynagrodzeniem (tj. Wynagrodzenie nie zostało z jakiejkolwiek przyczyny potwierdzone przez Partnera do wypłaty) lub Wynagrodzeniem bonusowym;
   3. Nie zostanie osiągnięty minimalny limit do wypłacenia Wynagrodzenia;
   4. Dojdzie do upływu okresu ważności Wynagrodzenia według niniejszych Warunków;
   5. Konto użytkownika będzie anulowane przed złożeniem wniosku o wypłacenie Wynagrodzenia;
   6. Partner nie wypłaci Eksploatatorowi prowizję za pośredniczenie zrealizowanego zakupu;
   7. Wynagrodzenie zosta≥o uzyskane w ramach obecnego naruszenia niniejszych Warunków;
  10. Użytkownik nie jest uprawniony kontaktować z wnioskiem o wypłacenie jakiejkolwiek Wynagrodzenia wprost Partnerów.
  11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Wynagrodzenia mogą podlegać opodatkowaniu według obowiązujących przepisów prawa, a że za ich opodatkowanie jest odpowiedzialny wyłącznie Użytkownik.
 4. ZNIŻKI

  1. Oprócz Wynagrodzeń Eksploatator w ramach Usługi udzieli Użytkownikom także informacje o zniżkach i kuponach zniżkowych świadczonych przez Partnerów, które można wykorzystywać przy zakupach. Informacje o zniżkach stanowią wyłącznie zapośredniczone informacje Partnerów a eksploatator tak nie jest odpowiedzialny za ich prawidłowość, zupełność i możliwość wykorzystania a nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ujmę powstałą Użytkownikowi przez ich użycie.
  2. Informacje udostępniane przez Usługę są wyłącznie charakteru informacyjnego a w żadnym przypadku nie stanowią oferty (wniosku na zawarcie umowy) lub publiczną obietnicę ze strony Partnerów lub Eksploatatora. Jeżeli nie wynika z informacji uzyskanych przez Użytkownika wprost od Partnera inaczej, nie jest na zniżki, o których w Usłudze zostały opublikowane informacje, prawo a te zniżki nie są prawnie wymagalne. Eksploatator nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie zniżek, ich ograniczenie, ewentualnie inną zmianę warunków zniżek ze strony Partnerów.
 5. OCHRONA PRAW PRYWATNYCH

  1. Zasady ochrony praw prywatnych Usługi są zawarte w oddzielnym dokumencie dostępnym pod adresem www.tipli.pl/zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych, który stanowi integralną część niniejszych Warunków. Przez zgodę z niniejszymi Warunkami Użytkownik zgadza się także z podanymi zasadami ochrony praw prywatnych.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Użytkownik nie jest uprawniony używać usługi sprzecznie z uprawnionymi interesami Eksploatatora i/lub jej celem, szczególnie w jakikolwiek sposób pomijać zasady funkcjonowania Usługi.
  2. Eksploatator zastrzega sobie prawo w razie jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków lub wiążących przepisów prawnych przez Użytkownika, według swojej decyzji i charakteru naruszenia, nie przypisać lub nie wypłacić Wynagrodzenia i/lub rozwiązać jego konto użytkownika bez zastąpienia.
  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że części Usługi lub jej zawartość, a to włącznie Informacji, może stanowić własność umysłową chronioną przez ustawę. Użytkownik jest uprawniony usługę używać wyłącznie za pośrednictwem interfejsu webowego dostępnego na adresie internetowym www.tipli.cz, a to w celu normalnego użycia przewidywanego przez Eksploatatora. Usługi, jakiejkolwiek jej części lub zawartości, nie jest dozwolone używać w innym celu bez wcześniejszej zgody Eksploatatora lub posiadaczy odpowiednich praw, szczególnie Partnerów.
  4. Użytkownik nie może przy użytkowaniu Usługi używać postępowania, narzędzia oprogramowania lub skripty, które mogłyby mieć niekorzystne konsekwencje na eksploatację Usługi, szczególnie naruszać funkcyjność Usługi lub spowodować jej nadmierne obciążenie. Użytkownik nie może także wykonywać żadnej działalności, która mogłaby stanowić nieuprawnioną ingerencję do Usługi ze względu na jej cel i funkcjonowanie.
  5. Eksploatator zastrzega sobie prawo, że Usługa nie musi być dostępna w sposób ciągły, a to szczególnie z powodu usterek technicznych lub systematycznej konserwacji. Dalej Eksploatator zastrzega sobie także prawo usługę zmieniać lub kiedykolwiek zakończyć jej świadczenie. Eksploatator nie ponosi odpowiedzialność za jakiejkolwiek ujmy spowodowane Użytkownikowi przez niedostępność, zmiany lub ukończenie świadczenia Usługi.
  6. Eksploatator jest uprawniony niniejsze Warunki kiedykolwiek w odpowiednim zakresie jednostronnie zmieniać, a to szczególnie z powodu zmian Usługi, zmian po stronie Eksploatatora lub zmian wiążących przepisów prawnych. Na zmianę Warunków Eksploatator zwróci uwagę Użytkownika przynajmniej na 14 dni przed dniem wejścia w życie nowych Warunków, a to za pośrednictwem Usługi lub raportu przesłanego na rejestrowany adres poczty elektronicznej Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony przedmiotowe zmiany Warunków odmówić, a to wnioskiem o anulowanie swojego konta użytkownika w Usłudze, ewentualnie tak, że nadal nie będzie usługi używać.
  7. Wszystkie stosunki między Eksploatatorem i Użytkownikiem kierują się niniejszymi Warunkami a obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Czeskiej, szczególnie ustawą Nr 89/2012 Sb., kodeks cywilny, a to z wyjątkiem przypadków, kiedy Użytkownik, jako konsument nie może być pozbawiony ochrony, którą udzielają mu postanowienia innego regulaminu prawnego, od których nie można się odchylić.
  8. Wszystkie spory między Eksploatatorem i Użytkownikiem zostaną rozwiązane przez odpowiednie sądy Republiki Czeskiej.
  9. W razie, że pomiędzy Eksploatatorem i Użytkownikiem, jako konsumentem dojdzie do powstania sporu konsumenckiego, którego nie uda się rozwiązać przez wzajemne porozumienie, jest Użytkownik uprawniony złożyć wniosek na rozwiązanie pozasądowe takiego sporu do odpowiedniego podmiotu rozwiązania pozasądowego sporów konsumenckich, którym jest: Czeska Inspekcja Handlowa Centralny Inspektorat - wydział ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, adres e-mail: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Ewentualnie Użytkownik także może użyć platformę do rozwiązania sporów on-line założoną przez Komisję Europejską, dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  10. Użytkownik może się ze swoimi skargami kiedykolwiek zwrócić do Eksploatatora za pośrednictwem adresu e-mail podanego w art. 6.14. niniejszych Warunków. Z ewentualnymi skargami Użytkownik może się zwrócić także wprost na organy państwowego nadzoru w odpowiednim zakresie. Nadzór nad przestrzeganiem ustawy Nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumenta wykonuje Czeska Inspekcja Handlowa w zakresie określonym przez ustawę.
  11. Niniejsze warunki są sporządzone w języku polskim z tym, że umowy na ich podstawie można zawierać także wyłącznie w języku polskim.
  12. Przez nieważność lub nieskuteczność któregoś postanowienia niniejszych Warunków nie jest naruszona ważność i skuteczność ich kolejnych postanowień.
  13. Ważna i skuteczna wersja Warunków jest zawsze dostępna na adresie: https://www.tipli.pl/warunki.
  14. Z Eksploatatorem można kiedykolwiek skontaktować się na adresie e-mail: moje@tipli.pl.
  15. Niniejsze brzmienie Warunków jest obowiązujące i skuteczne od 01. 01. 2018 r.

Już uciekasz?

Dosłownie w kilka sekund możesz zyskać zwrot za swoje zakupy!

Załóż darmowe konto na Tipli. Otrzymasz natychmiastowy dostęp do wszystkich zniżek oraz zwrotów cashback. Aż 25% zwrotu za zakupy w 1359 sklepach.

Oferta jest ważna przy każdym zakupie, nie zapomnij o zniżkach oraz promocjach.

Rejestrując się na Tipli akceptujesz regulamin i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
lub