Niniejszymi Warunkami użytkowania kierują się wszystkie stosunki prawne, które powstają przy użytkowaniu usługi Tipli.pl.

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Świadczącym usługę internetową dostępną pod adresem www.tipli.pl (w dalszej części tylko"Usługa"), jest spółka Tipli s.r.o., Nr id.: 05399092, z siedzibą Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha, wpisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wkładka 263037 (w dalszej części tylko "Usługodawca").
  2. Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki między Usługodawcą a Użytkownikami (w dalszej części tylko "Warunki") z tym, że przez użytkownika należy rozumieć każdą osobę, która z usługi w jakikolwiek sposób korzysta (w dalszej części tylko"Użytkownik"). Każdy Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z Usługi dokładnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami a w razie niewyrażenia zgody z niej nie korzystać. Zgodę z obowiązującymi Warunkami Użytkownika wyraża przez korzystanie z Usług a jest zobowiązany ją potwierdzić przy rejestracji konta Użytkownika (w dalszej części tylko "Rejestracja").
  3. Celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom uzyskiwanie wynagrodzeń cashback za zakupy towarów lub usług (w dalszej części tylko "Wynagrodzenia") u stron trzecich. Usługa jest jest dla Użytkownika bezpłatna.
  4. Do korzystania z Usługi niezbędny jest dostęp do Internetu. Koszty dostępu do Internetu ponosi Użytkownik i reguluje je taryfa operatora Sieci Internetowej.
 2. REJESTRACJA

  1. Warunkiem uzyskania Wynagrodzenia jest Rejestracja w Usłudze. Konto Użytkownika jest niezbędne do rejestrowania i wypłacania Wynagrodzenia.
  2. Konto użytkownika zostanie Użytkownikowi założone bezpośrednio po wykonaniu Rejestracji. Rejestrację w Usłudze można wykonać z użyciem adresu e-mail lub za pośrednictwem konta osobistego w sieci społecznościowej Facebook lub za pośrednictwem konta Google z tym, że zawsze musi to być własny i istniejący adres poczty elektronicznej lub autentyczne konto Facebook lub Google. Każdy Użytkownik jest uprawniony wykonać tylko jedną Rejestrację i jest przy niej zobowiązany podawać tylko prawdziwe i dokładne dane osobowe. Dane udzielone przy Rejestracji Użytkownik jest zobowiązany utrzymywać aktualne. Wykonanie więcej Rejestracji przez jednego Użytkownika z użyciem nieprawdziwych danych lub udzieleniem jakichkolwiek zgodnych danych identyfikacyjnych (np. numeru telefonicznego, numeru rachunku bankowego) w ramach większej ilości Rejestracji uważa się za naruszenie niniejszych Warunków.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do zarządzania swoim Kontem użytkownika za pośrednictwem urządzenia, które nie jest używane do zarządzania kontami innych Użytkowników. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Usługi w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami. Użytkownik może w dowolnym momencie i bez podania powodu poprosić o usunięcie swojego Konta użytkownika w Usłudze, a to pisemnie pod adresem Usługodawcy.
  4. Użytkownik jest zobowiązany utrzymywać swoje dane służące do logowania do Usługi w tajemnicy i nie jest uprawniony do umożliwienia osobom trzecim użytkowania swojego Konta użytkownika. W razie niedotrzymania tego obowiązku Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z użyciem jego Konta użytkownika przez osoby trzecie.
 3. NAGRODY

  1. Usługodawca pełni rolę pośrednika zakupów lub zawierania umów pomiędzy Użytkownikiem i Partnerami umownymi Usługodawcy oferującymi towar i usługi (w dalszej części tylko "Partnerzy") z tym, że za pośredniczenie inkasuje prowizję od Partnera (w dalszej części tylko "Prowizja"), której część zostanie zwrócona Użytkownikowi, jako Wynagrodzenie cashback. Usługodawca nie jest w żadnym razie sprzedawcą lub usługodawcą towaru lub usługi będącymi przedmiotem zakupu i nie ponosi odpowiedzialności za ich dostarczenie i ewentualne wady. Użytkownik nie może u Usługodawcy dochodzić praw związanych z zakupem towaru lub usługi.
  2. Aktualna wysokość Wynagrodzenia za nabycie towarów i usług u poszczególnych Partnerów jest zawsze podana podana w ich profilu w interfejsie Usługi (wartość w % lub PLN). Podstawę obliczenia Wynagrodzenia (tj. czy zawiera podatek i inne opłaty, koszty transportu i użycie metody płatniczej, zniżki itd.) określa Partner i może się to u poszczególnych Partnerów różnić. Na ostateczną wysokość wynagrodzenia przypisaną Użytkownikowi może przy zakupie towarów i usług w walutach obcych mieć wpływ także aktualny kurs wymiany.
  3. W celu otrzymania Wynagrodzenia jest niezbędne, aby Użytkownik był zalogowany do swojego konta i dokonywał zakupu towarów lub usług przez kliknięcie przycisku "Kup teraz" znajdującego się w profilu danego Partnera w interfejsie Usługi. Ustawienia przeglądarki na końcowym urządzeniu Użytkownika muszą umożliwiać zapisywanie plików cookies. Usługodawcą technologii zapewniającej połączenie Usługi z Partnerami i identyfikację zakupu jest strona trzecia a Usługodawca nie jest w stanie gwarantować funkcyjności i automatycznego przypisywania się Wynagrodzenia. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Usługi tylko za pośrednictwem urządzenia, które nie jest udostępniane z innym Użytkownikom Usługi.
  4. Oprócz Wynagrodzeń za nabycie towarów lub usług można uzyskać także bonusowe Wynagrodzenie (w dalszej części tylko "Bonus"). Bonus można uzyskać np. za uczestnictwo w konkursach lub akcjach marketingowych, za pewne czynności, takie jak np. instalacja wtyczki do przeglądarki lub polecenie Usługi (art. 3.6.), ewentualnie także, jako przyznaną rekompensatę przy wniesieniu reklamacji w ramach Gwarancji Zadowolenia. Bonusy można wypłacić, jeżeli Użytkownik na swoim Koncie użytkownika uzbiera co najmniej 20 PLN niewypłaconych i potwierdzonych wynagrodzeń za zakup towarów i usług z tym, że Usługodawca może tę granicę w konkretnych przypadkach obniżyć lub podwyższyć. Ważność Bonusowych wynagrodzeń to 12 miesięcy od ich przypisania do konta Użytkownika, jeżeli Usługodawca nie postanowi inaczej. Bonusowe wynagrodzenia niewypłacone w czasie ich ważności przepadają, a Użytkownik traci prawo do ich wypłaty.
  5. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi uzyskać Bonusowe wynagrodzenie za polecenie Usługi. Usługę można polecić za pośrednictwem osobistego unikalnego referral linku, dostępnego na https://www.tipli.pl/polec-znajomym. Za nowo rejestrowanego Użytkownika, który dokona rejestracji w Usłudze za pośrednictwem takiego linku i zrealizuje za pośrednictwem Usługi przynajmniej jeden zakup oraz uzyska 8 zł w formie Potwierdzonych wynagrodzeń (tę granicę Usługodawca może w konkretnych przypadkach obniżyć lub podwyższyć), Użytkownik polecający otrzyma Bonus, którego aktualną wysokość i dalsze warunki uzyskiwania (zwłaszcza ograniczenie ilości uzyskanych w ten sposób Bonusów), są określone w interfejsie Usługi ( https://www.tipli.pl/polec-znajomym). Wysokość Bonusowego wynagrodzenia za polecenie Usługi, jak i dalsze warunki jego uzyskiwania, Usługodawca jest uprawniony w dowolnym momencie zmienić. Jest surowo zabronione publikowanie osobisty referral linków na stronach Partnerów lub ich profilach na sieciach społecznościowych.
  6. Usługodawca powierza Użytkownikom tzw. Gwarancję zadowolenia. W przypadku, gdy nie dojdzie do przypisania Zarejestrowanego wynagrodzenia najpóźniej do 48 godzin od zrealizowania zakupu u Partnera, a jednocześnie zostały spełnione wszystkie warunki wynikające z niniejszych Warunków, Usługodawca ma prawo udzielić na podstawie reklamacji według swojej decyzji Użytkownikowi rekompensatę w postaci Bonusu bądź innego uprzywilejowania.
  7. W celu wypłacenia wynagrodzenia przez Usługodawcę, Użytkownik musi mieć uzupełnione wszystkie dane w Koncie użytkownika, a to włącznie z numerem rachunku bankowego zgodny z osobą posiadacza Konta użytkownika w Usłudze. Potwierdzone wynagrodzenia można wypłacić już od 1 gr. Bonusy można wypłacić, jeżeli Użytkownik posiada na swoim Koncie użytkownika przynajmniej 20 zł niewypłaconych i potwierdzonych wynagrodzeń za zakupy towarów i usług z tym, że tę granicę Usługodawca może w konkretnych przypadkach obniżyć lub podwyższyć. Wynagrodzenia wypłacane są na podstawie wniosku Użytkownika złożonego poprzez interfejs Usługi.
  8. Usługodawca nie jest zobowiązany wypłacić Użytkownikowi jakiekolwiek Wynagrodzenia, a Użytkownik nie ma prawa do wypłacenia Wynagrodzenia w przypadku, gdy:
   1. Z powodów leżących po stronie Użytkownika nie można zidentyfikować zrealizowanego zakupu;
   2. Wynagrodzenie nie jest Potwierdzonym wynagrodzeniem (tj. Wynagrodzenie nie zostało z jakiejkolwiek przyczyny potwierdzone przez Partnera do wypłaty) lub potwierdzonym Wynagrodzeniem bonusowym;
   3. Nie został osiągnięty minimalny limit do wypłacenia Wynagrodzenia;
   4. Doszło do upływu okresu ważności Wynagrodzenia zgodnie z niniejszymi Warunkami;
   5. Konto użytkownika zostało anulowane przed złożeniem wniosku o wypłacenie Wynagrodzenia;
   6. Partner nie wypłaci Usługodawcy prowizji za pośredniczenie w zrealizowanym zakupie;
   7. Wynagrodzenie zostało uzyskane w sposób naruszający niniejsze Warunki;
  9. Użytkownik nie jest uprawniony kontaktować się z wnioskiem o wypłacenie jakiegokolwiek Wynagrodzenia bezpośrednio do Partnerów Usługodawcy.
  10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Wynagrodzenia mogą podlegać opodatkowaniu według obowiązujących przepisów prawa, a za odprowadzenie podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik.
 4. ZNIŻKI

  1. Oprócz Wynagrodzeń Usługodawca w ramach Usługi udzieli Użytkownikom także informacji o zniżkach i kuponach zniżkowych świadczonych przez Partnerów, które można wykorzystywać przy zakupach. Informacje o zniżkach stanowią wyłącznie zapośredniczone informacje Partnerów, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość, zupełność i możliwość wykorzystania oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku ich użycia.
  2. Informacje udostępniane przez Usługodawcę mają charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowią oferty (wniosku o zawarcie umowy) lub publicznej obietnicy ze strony Partnerów lub Usługodawcy. Jeżeli z informacji uzyskanych przez Usługodawcę od Partnera nie wynika inaczej, Użytkownik nie ma prawa do zniżek, o których informacja została opublikowana w interfejsie Usługi, a same zniżki nie są prawnie wymagalne. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie zniżek, ich ograniczenie ani zmianę warunków zniżek ze strony Partnerów.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Zasady Ochrony Danych Osobowych w Usłudze są zawarte w oddzielnym dokumencie dostępnym pod adresem www.tipli.pl/zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych, który stanowi integralną część niniejszych Warunków. Poprzez udzielenie zgody z niniejszymi Warunkami Użytkownik wyraża również zgodę z warunkami Ochrony Danych Osobowych.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Użytkownik nie jest uprawniony do używania Usługi niezgodnie z uprawnionymi interesami Usługodawcy i/lub jej celem, szczególnie zabronione jest pomijanie zasady funkcjonowania Usługi.
  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo w razie jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków lub wiążących przepisów prawnych przez Użytkownika, według swojej decyzji i charakteru naruszenia, do nieprzypisania lub niewypłacenia Wynagrodzenia i/lub rozwiązania Konta użytkownika bez możliwości odwołania.
  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że część Usługi lub jej treść, a to włącznie z informacjami, może stanowić własność umysłową chronioną przez Ustawę. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usługi wyłącznie za pośrednictwem interfejsu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.tipli.pl, a to w celu normalnego użytkowania określonego przez Usługodawcę. Zabrania się korzystania z Usługi, jakiejkolwiek jej części lub zawartości bez wcześniejszej zgody Usługodawcy lub posiadaczy odpowiednich praw, szczególnie Partnerów.
  4. Użytkownik nie może podczas korzystania z Usługi używać jakichkolwiek narzędzi, oprogramowania lub skryptów, które mogłyby mieć niekorzystne konsekwencje na eksploatację Usługi, szczególnie mogących naruszać funkcyjność Usługi lub spowodować jej nadmierne obciążenie. Użytkownik nie może także wykonywać żadnej działalności, która mogłaby stanowić nieuprawnioną ingerencję w Usługę, mającą wpływ na jej cel i funkcjonowanie.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo, że Usługa nie musi być dostępna w sposób ciągły, a to szczególnie z powodu usterek technicznych lub systematycznej konserwacji. Dalej Usługodawca zastrzega sobie także prawo do dokonywania zmian w Usłudze lub zakończenia jej świadczenia w dowolnym momencie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody spowodowane Użytkownikowi przez niedostępność, zmiany lub ukończenie świadczenia Usługi.
  6. Usługodawca jest uprawniony niniejsze Warunki kiedykolwiek w odpowiednim zakresie jednostronnie zmieniać, a to szczególnie z powodu zmian Usługi, zmian po stronie Usługodawcy lub zmian wiążących przepisów prawnych. O zmianie Warunków Usługodawca poinformuje Użytkownika ze stosownym wyprzedzeniem, a to minimalnie 14 dni przed dniem wejścia w życie nowych Warunków za pośrednictwem Usługi lub raportu przesłanego na zarejestrowany adres poczty elektronicznej Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do odmowy przyjęcia przedmiotowych zmian Warunków poprzez złożenie pisemnego wniosku o anulowanie swojego Konta użytkownika w Usłudze.
  7. Wszystkie stosunki pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem kierują się niniejszymi Warunkami i obowiązującymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Republiki Czeskiej, szczególnie ustawą Nr 89/2012 Sb. kodeksu cywilnego, a to z wyjątkiem przypadków, kiedy Użytkownik, jako konsument nie może być pozbawiony ochrony, którą udzielają mu postanowienia innego regulaminu prawnego, od których nie można się uchylić.
  8. Wszystkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez czeskie sądy powszechne.
  9. W przypadku, gdy pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem, jako konsumentem dojdzie do powstania sporu konsumenckiego, którego nie uda się rozwiązać przez wzajemne porozumienie Użytkownik jest uprawniony do złożenia wniosku o rozwiązanie pozasądowe takiego sporu do odpowiedniego podmiotu rozwiązania pozasądowego sporów konsumenckich, którym jest: Czeska Inspekcja Handlowa Centralny Inspektorat - wydział ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, adres e-mail: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Użytkownik może także użyć platformę do rozwiązania sporów on-line założoną przez Komisję Europejską, dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  10. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi w dowolnym momencie bezpośrednio do Usługodawcy za pośrednictwem adresu e-mail podanego w art. 6.14. niniejszych Warunków. Z ewentualnymi skargami Użytkownik może się zwrócić także bezpośrednio do organów państwowego w odpowiednim zakresie. Nadzór nad przestrzeganiem ustawy Nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumenta stanowi Czeska Inspekcja Handlowa w zakresie określonym przez ustawę.
  11. Niniejsze warunki zostały sporządzone w języku polskim, a umowy na ich podstawie można zawierać także wyłącznie w języku polskim.
  12. Nieważność lub nieobowiązywanie któregoś z postanowień niniejszych Warunków nie wpływa na ważność ich kolejnych postanowień.
  13. Ważna i obowiązująca wersja Warunków jest zawsze dostępna pod adresem: https://www.tipli.pl/warunki.
  14. Użytkownik ma prawo do kontaktu z Usługodawcą w dowolnym momencie drogą mailową, pod adresem e-mail: moje@tipli.pl.
  15. Niniejsze brzmienie Warunków jest obowiązujące i ważne od dnia 01. 01. 2018 r. bezterminowo.

Już uciekasz?

Dosłownie w kilka sekund możesz zyskać zwrot za swoje zakupy!

Załóż darmowe konto na Tipli. Otrzymasz natychmiastowy dostęp do wszystkich zniżek oraz zwrotów cashback. Aż 25% zwrotu za zakupy w 1493 sklepach.

Oferta jest ważna przy każdym zakupie, nie zapomnij o zniżkach oraz promocjach.

Rejestrując się na Tipli akceptujesz regulamin i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
lub