Preambuła

Tipli s.r.o prowadzi program typu cashback, który umożliwia jego uczestnikom otrzymywanie korzyści za zakup towarów i usług od partnerów handlowych. Stroną umowy z partnerem handlowym lub uczestnikiem jest zatem Tipli s.r.o

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu, warunki które należy spełnić celem uczestnictwa w Programie, w tym w szczególności zasady regulaminu oraz zasady korzystania z Portalu Internetowego, na którego stronach prowadzony jest Program.
 2. Operatorem i właścicielem Programu jest Tipli s.r.o Program prowadzony jest we współpracy z Partnerami.
 3. Program jest prowadzony i dostępny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Portalu Internetowego prowadzonego pod adresem https://www.tipli.pl oraz jego podstronach.
 4. Celem Programu jest otrzymywanie przez Użytkowników, którzy dokonują zakupu towarów bądź usług u Partnerów za pomocą Portalu Internetowego Premii, Prowizji oraz Bonusów w razie spełnienia warunków określonych niniejszym Regulaminem.
 5. Rejestracja oraz korzystanie z Portalu Internetowego są wolne od opłat.

Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument dostępny na stronie internetowej portalu Tipli.pl pod adresem https://www.tipli.pl/warunki
 2. Usługodawca – TIPLI s.r.o., Na poříčí 1067/25, Praha 110 00, Czechy, moje@tipli.cz.
 3. Program – program lojalnościowy prowadzony i organizowany przez Tipli s.r.o (Usługodawcę) w systemie sprzedaży premiowej, który pozwala zarejestrowanym Użytkownikom Portalu Internetowego
 4. Portal Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.tipli.pl za pośrednictwem, którego stron prowadzony jest program.
 5. Użytkownik Programu – osoba fizyczna spełniająca warunki określone w § 3 ust. 1 oraz ust. 2 Regulaminu, która w sposób opisany w regulaminie dokonała rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego, bądź poprzez skorzystanie z opcji zarejestruj się za pomocą Facebook/Twitter”, i zarejestrowała się na Portalu Internetowym.
 6. Prowizja – jednostka rozliczeniowa w Programie podawana w polskich złotych (PLN) przyznawana Użytkownikom Programu w zamian za nabycie określonych towarów lub usług u Partnerów podlegająca wypłacie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika Programu.
 7. Bonusy – dostępne w Programie, inne niż Prowizja oraz Premia, benefity dla aktywnych Użytkowników Programu w szczególności rabaty, konkursy vouchery.
 8. Premia - nagroda za zaproszenie znajomego do grona Użytkowników Programu oraz za skorzystanie z różnych akcji oraz promocji.
 9. Partner – sklep działający w formie sklepu internetowego (on-line) lub podmiot świadczący usługi, inny niż Usługodawca, który zawarł z Usługodawcą umową o współpracy i oferuje Użytkownikom Programu towary lub świadczenie usług w ramach Programu.
 10. Oferta – profil Partnera dostępny na Portalu Internetowym zawierający informację o Partnerze, za zakupy u którego Użytkownik Portalu może otrzymać Prowizję oraz Bonusy, a także określający liczbę Bonusów lub wysokość Prowizji przyznawanych Użytkownikowi Portalu. Każda Oferta może zawierać wewnętrzny regulamin określający zasady sprzedaży promocyjnej u danego Partnera.
 11. Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, polegające w szczególności na zapewnieniu Użytkownikom Programu dostępu do Portalu Internetowego oraz na umożliwieniu gromadzenia bądź naliczania Prowizji lub Bonusów od Partnerów na zasadach określonych w Regulaminie.
 12. Formularz Rejestracyjny – formularz elektroniczny dostępny na stronie internetowej Portalu Internetowego za pomocą, którego osoba może przystąpić do Programu po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, zawierający dane osobowe tej osoby.
 13. Konto – konto internetowe Użytkownika Programu, aktywne w momencie poprawnego ukończenia rejestracji na Portalu Internetowym.

Użytkownicy Programu

 1. Użytkownikiem Programu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która ponadto spełnia poniższe warunki:
  • dokonała poprawnej rejestracji oraz aktywacji Konta i zaakceptowała postanowienia Regulaminu
  • wykorzystuje działanie Portalu Internetowego do dokonywania transakcji niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą (tj. posiadającą status konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 poz. 459, t.j.),
  • ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Osoba fizyczna, która ukończyła lat 13 (trzynaście) i posiada ograniczoną zdolność czynności prawnych może dokonać procesu rejestracji w Portalu Internetowym za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 3. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonując rejestracji na Portalu Internetowym i akceptując postanowienia Regulaminu oświadcza, iż posiada zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na zarejestrowanie się na Portalu Internetowym oraz na udział w Programie. Treść ta winna zostać doręczona Usługodawcy drogą mailową na adres moje@tipli.pl
 4. Konto użytkownika nieposiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych zostanie aktywowane przez Usługodawcę niezwłocznie po otrzymaniu przez Niego zgody, o której mowa w ust. 3.

Rejestracja i logowanie do Portalu Internetowego

 1. Rejestracji można dokonać na dwa sposoby:
  a. poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego znajdującego się na stronie Portalu Internetowego;
  b. poprzez utworzenie Konta przy pomocy konta Użytkownika Programu w serwisie Facebook lub serwisie Twitter, przy wykorzystaniu (za zgodą Użytkownika) danych zawartych w jego profilu Facebook lub Twitter, w tym szczególności daty urodzenia oraz adresu e mail.
 2. Celem dokonania rejestracji, sposobem o którym mowa w ust. 1 pkt a), na Portalu Internetowym, Użytkownik powinien wypełnić Formularz Rejestracyjny, dostępny na stronie internetowej Portalu Internetowej.
 3. Podczas procesu rejestracji należy:
  a. podać dane niezbędne do ukończenia procesu rejestracji na Portalu Internetowym oraz udziału w Programie szczegółowo wskazane w Formularzu Rejestracyjnym, w szczególności imię oraz nazwisko Użytkownika Programu, adres do doręczeń. Użytkownik Programu może także podać dane opcjonalne takie jak numer telefonu czy dane kontaktowe komunikatorów internetowych (nie dotyczy rejestracji za pomocą konta Facebook lub Twitter),
  b. ustalić hasło do Konta,
  c. zaznaczyć oświadczenie o zapoznaniu się treścią Regulaminu,
  d. w przypadku Użytkowników Programu nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych zaznaczyć oświadczenie o zgodzie przedstawiciela ustawowego, o której mowa w §3 ust. 3 Regulaminu.
 4. Każda osoba, która zamierza zarejestrować się na Portalu Internetowym oraz brać udział w Programie, ma obowiązek zapoznania się treścią Regulaminu przed dokonaniem rejestracji. Zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu i jego akceptację Użytkownik potwierdza akceptując oświadczenie zawarte w Formularzu Rejestracyjnym.
 5. Po poprawnie przeprowadzonej rejestracji w sposób o którym mowa w ust. 1 pkt a), Usługodawca przekazuje Użytkownikowi Programu, niezwłocznie na podany przez niego adres e mail, wiadomość zwrotną z informacją o dokonaniu aktywacji Konta.
 6. Po aktywacji Konta Użytkownik Programu uzyskuje możliwość zalogowania się na Portalu Internetowym oraz pełny dostęp do jego funkcji.
 7. Logowanie na Konto polega na podaniu na stronach Portalu Internetowego adresu e mail podanego podczas rejestracji (lub pobranego z serwisu Facebook lub Twitter) oraz hasła ustalonego przez Użytkownika Programu. Adres email musi być prawidłowy oraz Użytkownik winien mieć do niego dostęp, ponieważ za jego pośrednictwem przesyłane są informacje dotyczące Programu.
 8. Użytkownik Programu ma obowiązek informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach danych osobowych niezbędnych do korzystania z Portalu Internetowego. Zmiany danych osobowych można dokonać aktualizując Konto na odpowiedniej podstronie Portalu Internetowego lub wysyłając wiadomość do Usługodawcy na adres moję@tipli.pl.

Przyznawanie Prowizji, Bonusów oraz Premii

 1. Użytkownik Programu po poprawnie przeprowadzonym procesie rejestracji oraz aktywacji Konta, na zasadach określonych w Regulaminie, może przypisywać Prowizję na Koncie oraz otrzymywać Bonusy.
 2. Użytkownik Programu otrzymuje przypisaną do Konta Prowizję po zakupie towarów lub usług za pośrednictwem Portalu Internetowego od Partnerów, których Oferty są zamieszczone na Portalu Internetowym w dniu dokonania zakupu towaru lub usługi przy jednoczesnym spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 3. Celem otrzymania Prowizji Użytkownik Programu powinien w pierwszej kolejności zalogować się na stronie Portalu Internetowego, używając adresu e mail oraz przypisanego do Konta hasła. Następnie należy wybrać Ofertę i kliknąć link dostępny na stronie danej Oferty. Kliknięcie w link spowoduje automatyczne przekierowanie Użytkownika programu do witryny internetowej Partnera. Użytkownik w dalszej kolejności winien dokonać zakupu towarów lub usług u Partnera zgodnie z regulaminem Partnera.
 4. Po dokonaniu transakcji Prowizja zapisywana jest automatycznie na Koncie Użytkownika Programu w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin licząc od momentu dokonania zapłaty za zakupiony towar lub usługę. Prowizja jest przyznawana pod warunkiem dokonania przez Użytkownika Programu pełnej zapłaty za towary lub usługi.
 5. Użytkownik programu jest uprawniony do uzyskania Bonusu na towary lub usługi oferowane przez Partnera, na zasadach określonych w Regulaminie, jeśli Oferta Partnera przewiduje możliwość przyznania Bonusu.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik Programu skorzysta z Bonusu w ramach prowadzonego przez Usługodawcę Programu, Usługodawca ponosi wobec Użytkownika Programu odpowiedzialność za przyznanie Bonusu przez Partnera. Odpowiedzialność względem Użytkownika Programu za jakość nabytych w ramach Bonusu towarów i usług ponosi Partner, na zasadach określonych w umowie zawartej między Użytkownikiem Programu oraz Partnerem. Partner jest odpowiedzialny za proces reklamacyjny w wyżej opisanym zakresie.
 7. Użytkownik programu uprawniony jest do uzyskania od Usługodawcy Premii za zaproszenie znajomego do grona Użytkowników Programu oraz za udział w różnych akcjach oraz promocjach. Za polecenie znajomego Użytkownik Programu otrzyma Premię w wysokości 25 zł (dwudziestu pięciu złotych). Premia w wysokości 25 zł (dwudziestu pięciu złotych) zostanie przypisana do Konta w momencie, kiedy znajomy dokonana pierwszej transakcji za pomocą Portalu Internetowego i uzbiera Prowizję w wysokości 8 złotych (ośmiu złotych), przy założeniu, iż upłynął termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub Użytkownik zrzekł się tego uprawnienia.
 8. Usługodawca ma prawo wstrzymania wypłaty naliczonej Użytkownikowi Premii w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia o próbie wyłudzenia Premii, w tym w szczególności poprzez wielokrotne rejestrowanie użytkowników poleconych z tego samego adresu IP oraz rejestracji dokonanych za pośrednictwem podobnie brzmiących adresów e-mail, oraz innych powielających się danych użytkowników (tj. numer telefonu, adres, numer konta bankowego). Wstrzymanie wypłaty naliczonej Premii następuje do czasu wyjaśnienia sprawy.
 9. Warunki otrzymania Premii za udział Użytkownika Programu w konkursach oraz akcjach promocyjnych regulowane są każdorazowo przez regulaminy tychże akcji promocyjnych lub konkursów.
 10. Użytkownik Programu może uczestniczyć w konkursach organizowanych przez Partnerów. Warunki udziału w tych konkursach określają każdorazowo regulaminy oraz Oferty Partnerów.

Wypłata Prowizji oraz Premii

 1. Użytkownik Programu uprawniony jest do przelewu zgromadzonej na indywidualnym Koncie Prowizji lub Premii na wskazany przez siebie rachunek bankowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Przelew zgromadzonej na indywidualnym Koncie Prowizji lub Premii możliwy jest pod warunkiem zgromadzenia na Koncie 1 zł (jednego złotego) Prowizji lub 20 zł (dwudziestu złotych) Premii, przy założeniu, iż Użytkownik Programu nie odstąpił od umowy z Partnerem oraz dokonał zapłaty za zakupione towary lub usługi.
 3. Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania możliwości wypłaty Prowizji do czasu upływu terminu do odstąpienia przez Użytkownika Programu od umowy sprzedaży towarów lub usług zawartej za pośrednictwem Portalu Internetowego z Partnerem, jednakże nie dłużej niż przez okres 70 dni od dnia zapisania Prowizji na indywidualnym Koncie.
 4. Wobec uzasadnionego podejrzenia faktu, iż Prowizja lub Premia zostały przyznane za niedokonane faktycznie zakupy towarów lub usług, zostały przyznane osobie nieuprawnionej do ich zbierania zgodnie z Regulaminem lub też wobec faktu nie dokonania zapłaty za towary lub usługi, Usługodawca wstrzyma możliwość przelania zgromadzonej Prowizji lub Premii na rachunek bankowy Użytkownika Programu do czasu wyjaśnienia nieścisłości.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik Programu, który dokonał zakupu towarów lub usług za pośrednictwem Portalu Internetowego, dokona zwrotu towaru (np. w sytuacji, gdy skorzysta z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy) lub też złoży reklamację w odniesieniu do zakupionego towaru lub usługi, a została przyznana Prowizja ulega ona anulowaniu i uznaniu za nigdy nie przyznaną w przypadku gdy Użytkownik Programu otrzyma zwrot zapłaty za towar lub usługę.
 6. Usługodawca jest uprawniony do anulowania przyznanej Prowizji i uznania jej za nigdy nie przyznaną w przypadku dokonania transakcji przez Użytkownika Programu z naruszeniem zasad Regulaminu, regulaminu sklepu internetowego Partnera bądź też w przypadku naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian wartości Prowizji lub Premii przeznaczonej do przelewu, o których mowa w ust. 2, na rachunek bankowy Użytkownika Programu. Zmiana taka wymaga uprzedniego powiadomienia Użytkowników Programu oraz zmiany Regulaminu.
 8. W celu przekazania zgromadzonej na indywidualnym Koncie Prowizji lub Premii na rachunek bankowy Użytkownik Programu, Użytkownik Programu składa zlecenie wypłaty Prowizji lub Premii za pośrednictwem swojego Konta na Portalu Internetowym na wskazany rachunek bankowy. Rachunek bankowy Użytkownika Programu zostaje zasilony wartością Prowizji lub Premii po dokonanej przez Usługodawcę weryfikacji najpóźniej do 3 dnia roboczego następnego miesiąca. Złożenie dyspozycji wypłaty Prowizji lub Premii jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż Użytkownik Programu uprawniony jest do wypłaty Prowizji lub Premii.
 9. Wartość jednorazowo wypłaconej na rachunek bankowy Użytkownika Programu Prowizji lub Premii nie może przekroczyć kwoty 760 zł (siedmiuset sześćdziesięciu złotych) co wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., Nr 361) (dalej: „Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych”). Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany wartości Prowizji lub Premii, która może być jednorazowo przekazana na rachunek bankowy Użytkownika Programu i jest wolna od podatku w przypadku zmiany przepisów prawa. Zmiana taka wymaga powiadomienia Użytkowników i zmiany Regulaminu. Wypłacana Prowizja oraz Premia są zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 10. Użytkownik Programu nie może przenieść zgromadzonej Prowizji oraz Premii na innego Użytkownika Programu lub osobę trzecią.

Partnerzy

 1. Użytkownik Programu gromadzi na indywidualnym Koncie Prowizję, która to jest przyznawana za nabywanie za pośrednictwem Portalu Internetowego danych towarów lub usług od Partnerów, którzy uczestniczą w momencie nabycia w Programie.
 2. Na portalu Internetowym zamieszczane są informacje odnoszące się do Partnerów aktualnie uczestniczących w Programie, a także ich Oferty. Każda Oferta zawiera w szczególności:
  a. warunki sprzedaży promocyjnej, w tym okres w jakim trwa sprzedaż promocyjna,
  b. informacje o towarach lub usługach, za zakup których przyznawana będzie Prowizja,
  c. wielkość Prowizji przyznanej w związku z nabyciem od Partnera towarów i usług za pośrednictwem Portalu Internetowego. Oferta może przewidywać, iż Prowizja przyznawana będzie jako procent od dokonanej transakcji lub stała kwota niezależnie od wartości transakcji.
 3. Użytkownik Programu dokonuje zakupu towarów lub usług w sklepach internetowych Partnerów zgodnie z regulaminami wewnętrznymi tych sklepów. Użytkownik Programu umowę sprzedaży towarów lub usług zawiera bezpośrednio z Partnerem, w związku z czym odpowiedzialność względem Użytkownika Programu za wydanie towarów lub wykonania usług przez Partnera oraz ich zgodności z umową ponosi Partner.
 4. Partner rozpatruje reklamacje w zakresie wskazanym w ust. 3.
 5. Usługodawca za pośrednictwem Portalu Internetowego pośredniczy w zawieraniu transakcji pomiędzy Użytkownikiem Programu a Partnerem. Usługodawca ponosi odpowiedzialność względem Użytkownika Programu odpowiedzialność za przyznanie punktów zgodnie z informacją dostępną w Ofertach publikowanych na Portalu Internetowym.

Wymagania techniczne

W celu korzystania z Portalu Internetowego i dostępnych w nim funkcjonalności Użytkownik Programu powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji minimum 7.0, Firefox w wersji minimum 2.x, Safari w wersji minimum 5.x, Opera w wersji minimum 9.x oraz Google Chrome w wersji minimum 2.x., albo inną przeglądarkę o standardzie zbliżonym do ww. wymienionych. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

Polityka cookies

 1. Portal Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Programu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Programu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a. dostosowania zawartości stron internetowych Portalu Internetowego do preferencji Użytkownika Programu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Programu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Programu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  c. utrzymanie sesji Użytkownika Programu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  d. automatycznego logowania Użytkowników Programu, którzy zaznaczyli stosowną opcję podczas logowania.
 5. W ramach Portalu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Programu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Portalu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu Internetowego;
  b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu Internetowego;
  c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu Internetowego;
  d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika Programu ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika Programu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik Programu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom programu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Programu. Użytkownicy Programu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Programu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Usługodawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Programu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz Partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w Serwisie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) (dalej, „ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Usługodawca, tj Tipli s.r.o
 2. Podane przez Użytkownika Programu podczas procesu rejestracji dane osobowe, przetwarzane są przez Usługodawcę na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 28.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, t.j., dalej „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) w celach związanych z prowadzeniem Portalu Internetowego, w tym w szczególności w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub nawiązania stosunku prawnego w ramach świadczonych za pośrednictwem Portalu Internetowego przez Usługodawcę usług, takich jak wypłata Prowizji lub Premii, rozpatrywania zgłoszonych reklamacji w zakresie funkcjonowania Portalu Internetowego, obsługi technicznej bądź do przesyłania informacji o charakterze technicznym.
 3. Wyrażenie zgody przez Użytkownika Programu na przetwarzanie danych osobowych podanych w trakcie procesu rejestracji następuje poprzez zaakceptowanie postanowień Regulaminu podczas rejestracji na Portalu Internetowym. Udostępnienie danych osobowych, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest dobrowolne. Jednakże ze względu na właściwość usług świadczonych przez Usługodawcę ich udostępnienie jest niezbędne w celu uczestnictwa w Programie.
 4. Użytkownik podczas procesu rejestracji ma możliwość wyrażenia nieobowiązkowych zgód poprzez zaznaczenie odpowiednich oświadczeń zawartych w Formularzu Rejestracyjnym:
  a. przetwarzanie danych osobowych podanych podczas procesu rejestracji dla celów marketingowych oraz handlowych Usługodawcy,
  b. otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym także w postaci Newsletteru, dotyczących produktów lub usług Usługodawcy,
 5. Brak wyrażenia przez Użytkownika Programu zgody w wyżej wymienionym zakresie nie uniemożliwia korzystania z Portalu Internetowego. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wskazanych w ust. 4 i zdaniu poprzedzającym, w tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą drogą mailową.
 6. Użytkownik Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania na warunkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Reklamacje

 1. Reklamacje w zakresie działania Portalu Internetowego lub usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Usługodawcę można składać:
  a. za pomocą poczty elektronicznej na adres: moje@tipli.pl
  b. listownie na adres Na poříčí 1067/25, Praha 110 00, Czechy
 2. Reklamacja powinna zawierać w swojej treści:
  a. imię oraz nazwisko osoby składającej reklamację;
  b. adres e mail podany podczas procesu rejestracji na Portalu Internetowym;
  c. dokładny opis podstawy reklamacji;
  d. wskazanie żądań składającego reklamację.
 3. Reklamacja winna być złożona w terminie do 10 dni (dziesięciu) dni licząc od dnia zaistnienia przyczyny złożenia reklamacji. O zachowaniu terminu reklamacji zgłaszanej listownie decyduje data stempla pocztowego na kopercie listu reklamacyjnego i w przypadku reklamacji drogą mailową data wysłania reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Usługodawca w przypadku otrzymania reklamacji w/w terminie ustosunkuje się do niej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji.
 5. Po wyczerpaniu wewnętrznego trybu reklamacyjnego osobie zgłaszającej reklamację przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.
 6. Za przebieg postępowania reklamacyjnego odpowiada Usługodawca.

Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca ma możliwość wprowadzania zmian oraz aktualizacji Regulaminu przy uwzględnieniu niżej wskazanych zasad.
 2. Zmiany Regulaminu można dokonać w zakresie zmiany adresu strony internetowej Portalu Internetowego, dostosowania obowiązującego Regulaminu do aktualnej oferty Usługodawcy, zmianę wartości minimalnych do wypłaty Prowizji lub Premii, opcji dostępnych dla Użytkowników Programu, zmiana procedury obsługi Użytkowników Programu, zmianę Usługodawcy.
 3. Usługodawca wprowadzając zmiany w Regulaminie przesyła do Użytkowników Programu na adresy poczty elektronicznej wskazane przez nich podczas procesu rejestracji informacje o zmianie Regulaminu wskazując jej zakres.
 4. Użytkownikowi Programu przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu, co wiąże się również z wypowiedzeniem uczestnictwa w Programie, w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wiadomości email o zmianie postanowień Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Regulaminu złożone przez Użytkownika Programu jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Programie i wiąże się z obowiązkiem Usługodawcy usunięcia danych Użytkownika Programu z bazy aktywnych użytkowników.
 6. Niezłożenie przez Użytkownika Programu w terminie o którym mowa w ust. 4 wypowiedzenia Regulaminu oznacza akceptację przez Użytkownika Programu zmian Regulaminu.
 7. Zmiany Regulaminu będą obowiązywały po ich opublikowaniu, od daty wskazanej przez Usługodawcę w zmienionym Regulaminie.

Ustanie uczestnictwa w Programie oraz zakończenie Programu

 1. Użytkownik Programu w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie składając operatorowi stosowne oświadczenie na adres mailowy moje@tipli.pl
 2. Złożona przez Użytkownika Programu rezygnacja z dalszego uczestnictwa w Programie skutkuje usunięciem Konta. Dane osobowe powiązane z usuniętym Kontem są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
 3. W przypadku rezygnacji z dalszego uczestnictwa w Programie Użytkownik programu ma prawo do wypłaty zgromadzonej Prowizji lub Premii, w terminie 60 (sześćdziesięciu) dni licząc od dnia złożenia Usługodawcy oświadczenia o rezygnacji. W tym czasie Użytkownik Programu może korzystać ze swojego konta jedynie w celu wypłaty zgromadzonej Prowizji lub Premii.
 4. W uzasadnionych przypadkach Usługodawca może wypowiedzieć Użytkownikowi Programu uczestnictwo w Programie w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się przypadki nadużyć lub naruszeń Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga poinformowania Użytkownika Programu pisemnie na adres korespondencyjny podany podczas procesu rejestracji oraz podania w jego treści przyczyny wypowiedzenia. Użytkownik programu ma prawo odwołać się od złożonego wypowiedzenia, składając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie do Usługodawcy.
 5. Usługodawca ma prawo zakończyć Program. O takiej decyzji Użytkownicy Programu zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej 60 (sześćdziesiąt) dni przed zakończeniem Programu, w formie wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika Programu. Informacja o zakończeniu Programu zostanie również zamieszczona na Portalu Internetowym, w materiałach reklamowych a także na oficjalnych profilach na portalach społecznościowych.
 6. W przypadku zakończenia Programu, Użytkownik Programu ma prawo do wypłaty na wskazany rachunek bankowy zgromadzonej na indywidualnym Koncie Prowizji lub Premii, w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu, jednak nie krótszym niż 60 (sześćdziesiąt) dni.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik Programu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i przestrzegania jego postanowień.
 2. Użytkownik Programu niezgadzający się z treścią obowiązującym Regulaminem powinien odstąpić od korzystania z Portalu Internetowego poprzez złożenie rezygnacji z uczestnictwa w Programie.
 3. Portal Internetowy oraz Regulamin podlegają prawu polskiemu.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań i uprawnień związanych z Portalem Internetowym lub Programem będą rozstrzygane przez sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników Programu w siedzibie Usługodawcy oraz na stronie internetowej Portalu Internetowego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/06/2017.

Już uciekasz?

Dosłownie w kilka sekund możesz zyskać zwrot za swoje zakupy!

Załóż darmowe konto na Tipli. Otrzymasz natychmiastowy dostęp do wszystkich zniżek oraz zwrotów cashback. Aż 25% zwrotu za zakupy w 1133 sklepach.

Oferta jest ważna przy każdym zakupie, nie zapomnij na zniżki oraz promocje.