Niniejszymi Warunkami kierują się wszystkie stosunki prawne powstałe podczas użytkowania usługi Tipli.pl.

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

  1. Świadczącym usługę internetową dostępną pod adresem www.tipli.pl (w dalszej części tylko "Usługa") jest spółka Tipli s.r.o., Nr id.: 05399092, z siedzibą Na Poříčí 1067/25, 110 00 Praha, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział C, wkładka 263037 (w dalszej części tylko "Usługodawca").
  2. Niniejsze warunki regulują wzajemne prawa i obowiązki między Usługodawcą a Użytkownikami (w dalszej części tylko "Warunki") z tym, że przez użytkownika należy rozumieć każdą osobę, która z usługi w jakikolwiek sposób korzysta (w dalszej części tylko "Użytkownik"). Każdy Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z Usługi dokładnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami, a w razie niewyrażenia zgody z niej nie korzystać. Zgodę z obowiązującymi Warunkami Użytkownik wyraża przez korzystanie z Usługi i jest zobowiązany ją potwierdzić podczas rejestracji konta Użytkownika (w dalszej części tylko "Rejestracja").
  3. Celem Usługi jest umożliwienie Użytkownikom otrzymywania wynagrodzeń cashback za zakupy towarów lub usług (w dalszej części tylko "Wynagrodzenia") u stron trzecich oraz wynagrodzeń bonusowych (w dalszej części tylko "Bonusy"). Usługa jest jest dla Użytkownika bezpłatna.
  4. Do korzystania z Usługi niezbędny jest dostęp do Internetu. Koszty dostępu do Internetu ponosi Użytkownik i reguluje je taryfa operatora Sieci Internetowej.
 2. REJESTRACJA

  1. Warunkiem otrzymania Wynagrodzenia jest Rejestracja w Usłudze. Konto Użytkownika jest niezbędnym warunkiem rejestrowania i wypłacania Wynagrodzeń.
  2. Konto użytkownika zostanie Użytkownikowi założone bezpośrednio po wykonaniu Rejestracji. Rejestracji w Usłudze można dokonać za pomocą adresu e-mail lub za pośrednictwem konta osobistego w sieci społecznościowej Facebook, lub za pośrednictwem konta Google z tym, że zawsze musi to być własny i istniejący adres poczty elektronicznej lub autentyczne konto Facebook lub Google. Każdy Użytkownik jest uprawniony do dokonania wyłącznie jednej Rejestracji zobowiązany jest podać wyłącznie prawdziwe i dokładne dane osobowe. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania swoich danych zawsze aktualnych. Dokonanie więcej niż jednej Rejestracji przez jednego Użytkownika za pomocą nieprawdziwych danych lub udzielenie jakichkolwiek zgodnych danych identyfikacyjnych (np. numeru telefonicznego, numeru rachunku bankowego) podczas więcej niż jednej Rejestracji uważa się za naruszenie niniejszych Warunków.
  3. Użytkownik jest zobowiązany do zarządzania swoim Kontem użytkownika za pośrednictwem urządzenia, które nie jest używane do zarządzania kontami innych Użytkowników. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Usługi w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami. Użytkownik może w dowolnym momencie i bez podania powodu poprosić o usunięcie swojego Konta użytkownika w Usłudze, a to drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
  4. Użytkownik jest zobowiązany utrzymywać swoje dane służące do logowania do Usługi w tajemnicy i nie jest uprawniony do umożliwienia osobom trzecim użytkowania ze swojego Konta użytkownika. W razie niedotrzymania tego obowiązku Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z użyciem jego Konta użytkownika przez osoby trzecie.
 3. WYNAGRODZENIA

  1. Usługodawca pełni rolę pośrednika zakupów bądź zawierania umów pomiędzy Użytkownikiem i Partnerami umownymi Usługodawcy oferującymi towary i usługi (w dalszej części tylko "Partnerzy") z tym, że za pośredniczenie inkasuje prowizję od Partnera (w dalszej części tylko "Prowizja"), której część jest przekazywana Użytkownikowi jako Wynagrodzenie cashback. Usługodawca nie jest sprzedawcą ani usługodawcą towaru lub usługi będącymi przedmiotem zakupu i nie ponosi odpowiedzialności za ich dostarczenie i ewentualne wady. Użytkownik nie może u Usługodawcy dochodzić praw związanych z zakupem towaru lub usługi.
  2. Aktualna wysokość Wynagrodzenia za nabycie towarów i usług (w dalszej części tylko "Wynagrodzenie cashback") u poszczególnych Partnerów jest zawsze podana w ich profilu w interfejsie Usługi (wartość w % lub PLN). Podstawę obliczenia Wynagrodzenia (tj. czy zawiera podatek i inne opłaty, koszty transportu i użycie metody płatniczej, zniżki itd.) określa Partner i może się to u poszczególnych Partnerów różnić. Na ostateczną wysokość wynagrodzenia przypisaną Użytkownikowi może przy zakupie towarów i usług w walutach obcych mieć wpływ także aktualny kurs wymiany.
  3. W celu otrzymania Wynagrodzenia cashback niezbędne jest, aby Użytkownik był zalogowany do swojego konta i dokonywał zakupu towarów lub usług przez kliknięcie przycisku "Kup teraz" znajdującego się w profilu danego Partnera w interfejsie Usługi. Ustawienia przeglądarki na końcowym urządzeniu Użytkownika muszą umożliwiać zapisywanie plików cookies. Usługodawcą technologii zapewniającej połączenie Usługi z Partnerami i identyfikację zakupu jest strona trzecia, a Usługodawca nie może zagwarantować prawidłowego funkcjonowania i automatycznego przypisywania się Wynagrodzeń. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Usługi tylko za pośrednictwem urządzenia, które nie jest udostępniane innym Użytkownikom Usługi.
  4. Wynagrodzenie cashback zostanie przypisane na konto Użytkownika najpóźniej do 48 godzin od momentu sfinalizowania zakupu w formie zarejestrowanego Wynagrodzenia cashback czekającego na potwierdzenie przez Partnera (w dalszej części tylko "Zarejestrowane Wynagrodzenie"). W przypadku, gdy w podanym terminie nie dojdzie do przypisania się Zarejestrowanego Wynagrodzenia na koncie Użytkownika, może on wnieść reklamację w ramach tzw. Gwarancji Satysfakcji zgodnie z art. [*3.7*]. Partner następnie potwierdzi Zarejestrowane Wynagrodzenie zwykle w terminie 70 dni od daty sfinalizowania zakupu, a Wynagrodzenie zostanie przypisane do konta Użytkownika jako Potwierdzone Wynagrodzenie do wypłaty (w dalszej części tylko "Potwierdzone Wynagrodzenie"). Zarejestrowane Wynagrodzenie nie zostanie potwierdzone w przypadku, gdy któraś ze stron Umowy od niej odstąpi. Potwierdzone Wynagrodzenie Użytkownik może wypłacić na swoje konto bankowe już od 1 gr.
  5. Oprócz Wynagrodzeń cashback Użytkownik może otrzymać także Wynagrodzenie bonusowe (w dalszej części tylko "Bonus"). Bonus można otrzymać np. za uczestnictwo w konkursach lub akcjach marketingowych, za pewne czynności, takie jak np. instalacja wtyczki do przeglądarki lub polecenie Usługi (art. 3.6.), ewentualnie także, jako rekompensatę przyznaną za dodatkowo przypisany zwrot. Bonus można wypłacić w momencie, gdy Użytkownik zgromadzi na swoim Koncie użytkownika co najmniej 20 PLN potwierdzonych i niewypłaconych Wynagrodzeń cashback z tym, że Usługodawca może tę granicę w konkretnych przypadkach obniżyć lub podwyższyć. Bonus ma ważność przez 2 let od jego przypisania do konta Użytkownika pod warunkiem, że Usługodawca nie postanowi inaczej. Bonus niewypłacony w czasie jego ważności przepada, a Użytkownik traci prawo do jego wypłaty.
  6. Usługodawca umożliwia Użytkownikowi uzyskać Bonus za polecenie Usługi. Usługę można polecić za pośrednictwem osobistego unikalnego referral linku, dostępnego na stronie https://www.tipli.pl/polec-znajomym. Za każdego nowego Użytkownika, który dokona rejestracji w Usłudze za pośrednictwem takiego linku i zrealizuje za pośrednictwem Usługi przynajmniej jeden zakup oraz zgromadzi 8 zł w formie Potwierdzonych Wynagrodzeń (tę granicę Usługodawca może w konkretnych przypadkach obniżyć lub podwyższyć), Użytkownik polecający otrzyma Bonus, którego aktualną wysokość i dalsze warunki otrzymania (zwłaszcza ograniczenie ilości uzyskanych w ten sposób Bonusów) są określone w interfejsie Usługi ( https://www.tipli.pl/polec-znajomym). Wartość zgromadzonych Bonusów za polecenie Usługi, jak i dalsze warunki ich otrzymywania, Usługodawca może w dowolnym momencie zmienić. Jest surowo zabronione publikowanie osobistych referral linków na stronach internetowych Partnerów lub na ich profilach w serwisach społecznościowych.
  7. Usługodawca udziela Użytkownikom tzw. Gwarancję Satysfkacji. W przypadku, gdy nie dojdzie do automatycznego przypisania Zarejestrowanego Wynagrodzenia najpóźniej do 48 godzin od zrealizowania zakupu u Partnera, a jednocześnie zostały spełnione wszystkie warunki wynikające z niniejszego regulaminu, Usługodawca ma prawo udzielić Użytkownikowi rekompensaty na podstawie wniesionej prez niego reklamacji oraz według własnego uznania, a to w postaci Bonusu bądź innego uprzywilejowania.
  8. W celu wypłacenia Potwierdzonego Wynagrodzenia przez Usługodawcę, Użytkownik musi mieć uzupełnione wszystkie dane w Koncie użytkownika, a są nimi: imię i nazwisko, numer telefonu, data urodzenia oraz numer rachunku bankowego zgodny z osobą posiadacza Konta użytkownika w Usłudze. Potwierdzone wynagrodzenia można wypłacić już od 1 gr. Bonusy można wypłacić w momencie, gdy Użytkownik posiada na swoim Koncie użytkownika co najmniej 20 zł potwierdzonych i niewypłaconych Wynagrodzeń cashback z tym, że tę granicę Usługodawca może w konkretnych przypadkach obniżyć lub podwyższyć. Wynagrodzenia wypłacane są na podstawie wniosku Użytkownika złożonego poprzez interfejs Usługi.
  9. Usługodawca nie jest zobowiązany do wypłacenia Użytkownikowi jakichkolwiek Wynagrodzeń, a Użytkownik nie ma prawa do wypłacenia Wynagrodzenia w przypadku, gdy:
   1. Z powodów leżących po stronie Użytkownika nie można zidentyfikować zrealizowanego zakupu;
   2. Wynagrodzenie nie jest Potwierdzonym wynagrodzeniem (tj. Wynagrodzenie nie zostało z jakiejkolwiek przyczyny potwierdzone przez Partnera do wypłaty) lub nie jest potwierdzonym Bonusem;
   3. Nie został osiągnięty minimalny limit do wypłacenia Wynagrodzenia;
   4. Doszło do upływu okresu ważności Wynagrodzenia zgodnie z niniejszymi Warunkami;
   5. Konto użytkownika zostało anulowane przed złożeniem wniosku o wypłacenie Wynagrodzenia;
   6. Partner nie wypłaci Usługodawcy prowizji za pośredniczenie w zrealizowanym zakupie;
   7. Wynagrodzenie zostało uzyskane w sposób naruszający niniejsze Warunki;
  10. W przypadku skorzystania z rabatu (kodu rabatowego, kuponu, bonu podarunkowego, punktów lojalnościowych z programu), który nie pochodzi ze strony internetowej Usługi, Wynagrodzenie może nie zostać przypisany do konta Użytkownika.
  11. Użytkownik nie jest uprawniony do kontaktowania się z wnioskiem o wypłacenie jakiegokolwiek Wynagrodzenia bezpośrednio do Partnerów Usługodawcy.
  12. Jednorazowa wypłata Wynagrodzeń, których wartość nie przekracza kwoty 2 000 zł jest wolna od podatku na podstawie art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2018.0.1509). Kwoty przewyższające tę wartość podlegają opodatkowaniu według obowiązujących przepisów prawa, a za odprowadzenie podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik.
  13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, w którym w ciągu dwóch lat do konta użytkownika nie zostanie przypisany żaden zwrot za zakup towarów i usług, wszystkie uzbierane i niewypłacone zwroty oraz bonusy wygasają. Użytkownik nie może ubiegać się o rekompensacje tych zwrotów.
 4. ZNIŻKI

  1. Oprócz Wynagrodzeń cashback i Bonusów Usługodawca w ramach Usługi udzieli Użytkownikowi informacji o zniżkach i kuponach rabatowych oferowanych przez Partnerów, które można wykorzystywać podczas zakupów w sklepach partnerskich Usługodawcy. Informacje o zniżkach stanowią wyłącznie zapośredniczone informacje Partnerów, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość, zupełność i możliwość wykorzystania oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku ich użycia.
  2. Informacje udostępniane przez Usługodawcę mają charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowią oferty (wniosku o zawarcie umowy) lub publicznej obietnicy ze strony Partnerów lub Usługodawcy. Jeżeli z informacji uzyskanych przez Usługodawcę od Partnera nie wynika inaczej, Użytkownik nie ma prawa do zniżek, o których informacja została opublikowana w interfejsie Usługi, a same zniżki nie są prawnie wymagalne. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za anulowanie zniżek, ich ograniczenie ani zmianę warunków zniżek ze strony Partnerów.
 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Zasady Ochrony Danych Osobowych w Usłudze są zawarte w oddzielnym dokumencie dostępnym pod adresem www.tipli.pl/zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych, który stanowi integralną część niniejszych Warunków. Poprzez udzielenie zgody z niniejszymi Warunkami Użytkownik wyraża również zgodę z warunkami Ochrony Danych Osobowych.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z Usługi w sposób niezgodny z uprawnionymi interesami Usługodawcy i/lub celem Usługi. Szczególnie zabronione są jakiekolwiek próby ominięcia zasad działania Usługi.
  2. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków lub wiążących przepisów prawnych przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieprzypisania lub niewypłacenia Wynagrodzeń i/lub rozwiązania Konta użytkownika bez możliwości odwołania, a to na podstawie własnej decyzji i z uwzględnieniem charakteru naruszenia.
  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że część Usługi lub jej treść, a to włącznie z informacjami, może stanowić własność umysłową chronioną przez Ustawę. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usługi wyłącznie za pośrednictwem interfejsu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.tipli.pl, a to w celu normalnego użytkowania określonego przez Usługodawcę. Zabrania się korzystania z Usługi, jakiejkolwiek jej części lub zawartości bez wcześniejszej zgody Usługodawcy lub posiadaczy odpowiednich praw, szczególnie Partnerów.
  4. Użytkownik nie może podczas korzystania z Usługi używać jakichkolwiek narzędzi, oprogramowania lub skryptów, które mogłyby mieć niekorzystny wpływ na eksploatację Usługi, szczególnie mogących naruszać prawidłowe funkcjonowanie Usługi lub spowodować jej nadmierne obciążenie. Użytkownik nie może także wykonywać żadnej działalności, która mogłaby stanowić nieuprawnioną ingerencję w Usługę mającą wpływ na jej cel i funkcjonowanie.
  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo, że Usługa nie musi być dostępna w sposób ciągły, a to szczególnie z powodu usterek technicznych lub systematycznej konserwacji. Dalej Usługodawca zastrzega sobie także prawo do dokonywania zmian w Usłudze lub zakończenia jej świadczenia w dowolnym momencie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody spowodowane Użytkownikowi przez niedostępność, zmiany lub ukończenie świadczenia Usługi.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, a to szczególnie z powodu zmian w Usłudze, zmian po stronie Usługodawcy lub zmian wiążących przepisów prawnych. O zmianie Warunków Usługodawca poinformuje Użytkownika ze stosownym wyprzedzeniem, a to w okresie minimalnie 14 dni przed dniem wejścia w życie nowych Warunków. Informacja zostanie przekazana Użytkownikowi za pośrednictwem Usługi lub wiadomości przesłanej na zarejestrowany w Usłudze adres poczty elektronicznej Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do odmowy przyjęcia przedmiotowych zmian Warunków poprzez złożenie pisemnego wniosku o usunięcie swojego Konta użytkownika w Usłudze.
  7. Wszystkie stosunki pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem kierują się niniejszymi Warunkami i przepisami prawnymi obowiązującymi w Czeskiej Republice, szczególnie Ustawą Nr 89/2012 Sb. kodeksu cywilnego, a to z wyjątkiem przypadków, kiedy Użytkownik jako Konsument nie może być pozbawiony ochrony, którą udzielają mu postanowienia innych przepisów prawnych, od których nie można się uchylić.
  8. Wszystkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez czeskie sądy powszechne.
  9. W przypadku, gdy pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem jako konsumentem dojdzie do powstania sporu konsumenckiego, którego nie uda się rozwiązać poprzez wzajemne porozumienie Użytkownik jest uprawniony do złożenia wniosku o rozwiązanie pozasądowe takiego sporu do odpowiedniego podmiotu zajmującego się rozwiązywaniem pozasądowych sporów konsumenckich, którym na terenie Czeskiej Republiki jest Czeska Inspekcja Handlowa Centralny Inspektorat - wydział ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, adres e-mail: adr@coi.cz, adres strony internetowej: adr.coi.cz. Użytkownik może także skorzystać z platformy służącej do rozwiązania sporów on-line uruchomionej przez Komisję Europejską i dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  10. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi w dowolnym momencie bezpośrednio do Usługodawcy za pośrednictwem adresu e-mail podanego w art. 6.14. niniejszych Warunków. Z ewentualnymi skargami Użytkownik może się zwrócić także bezpośrednio do organów państwowych w odpowiednim zakresie. Nadzór nad przestrzeganiem Ustawy Nr 634/1992 Sb. o ochronie konsumenta stanowi Czeska Inspekcja Handlowa w zakresie określonym przez Ustawę.
  11. Niniejsze warunki zostały sporządzone w języku polskim, a umowy na ich podstawie można zawierać także wyłącznie w języku polskim.
  12. Nieważność lub nieobowiązywanie któregoś z postanowień niniejszych Warunków nie wpływa na ważność ich pozostałych postanowień.
  13. Ważna i obowiązująca wersja Warunków jest zawsze dostępna pod adresem: https://www.tipli.pl/warunki.
  14. Użytkownik ma prawo do kontaktu z Usługodawcą w dowolnym momencie drogą mailową, pod adresem e-mail: moje@tipli.pl.
  15. Niniejsze brzmienie Warunków jest obowiązujące i ważne od dnia 01.01.2018 r. bezterminowo.

Nie chcesz otrzymać do 15 % zwrotu za wszystkie zakupy w Internecie?

Wystarczy, że zarejestrujesz się za darmo, a żadne zwroty Cię nie ominą.

Teraz do nowego konta aż do 30 zł za Twoje zakupy. Przy każdym zwrocie za zakupy zyskasz również bonus w tej samej wysokości. W sumie w bonusach możesz zyskać do 30 zł.

- lub -
Rejestrując się na Tipli akceptujesz regulamin i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Masz już konto? Zaloguj się