Jakie są Pani/Pana prawa?

W związku z tym, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ma Pani/Pan prawa, o których chcielibyśmy poinformować w tym dokumencie. Wszystkie wynikające z tego prawa, mogą być od nas egzekwowane w dowolny i najbardziej odpowiadający Pani/Panu sposób umożliwiający nam zweryfikowanie, że osoba wnioskująca jest tożsama z osobą właściciela danych osobowych (umożliwi weryfikację tożsamości), a my postaramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby sprawa została rozwiązana pomyślnie. Jednak, aby nam to umożliwić, prosimy o kierowanie wszelkich wniosków drogą pisemną na adres: Na poříčí 1067/25, Nové Město, 110 00 Praha 1 albo drogą elektroniczną na e-mail: moje@tipli.pl.

Prawo dostępu

Każda osoba ma prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych jej dotyczących oraz do informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane, przez jak długi okres, do jakich celów są wykorzystywane i komu są udostępniane oraz czy są one wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (ewentualnie też, w jaki sposób działa zautomatyzowane podejmowanie decyzji).

Kopię Pani/Pana danych osobowych udostępnimy bezpłatnie. Wyłącznie w przypadku, gdy potrzebne jest udostępnienie większej ilość kopii, poprosimy o zwrot kosztów, które w związku z taką prośbą powstały.

Prawo do sprostowania danych osobowych

W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, stwierdzi, że przetwarzane dane są niekompletne lub nieprawidłowe, ma prawo żądać niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub o ich uzupełnienie, jeżeli jest to niezbędne do spełnienia celów, w związku z którymi dane osobowe są przetwarzane.

Prawo do usunięcia danych

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, które są przez nas przechowywane i przetwarzane. Wniosek o usunięcie danych osobowych można złożyć z następujących powodów:

  1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  2. Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  3. Osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę, na podstawie której przetwarzaliśmy dane osobowe i nie istnieje żadna inna podstawa prawna (tytuł prawny) przetwarzania tych danych;
  4. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli były one wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego (np. w celu przesyłania komunikatów handlowych);
  5. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzaniu swoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu pod warunkiem, że nasza spółka nie będzie w stanie uzasadnić, że prawnie uzasadniony interes jest ważniejszy niż prawo do usunięcia danych;
  6. Istnieje określona podstawa prawna, która bezpośrednio wymaga usunięcia przetwarzanych danych osobowych;
  7. Przetwarzamy dane osobowe dziecka bez zgody rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych.

Informujemy, że istnieją sytuacje, w których pomimo odwołania zgody na przetwarzanie danych albo pomimo otrzymania wniosku o usunięcie danych nie mogą być one usunięte. Są to takie sytuacje, gdy przetwarzanie danych osobowych jest wymagane przez prawo. W przypadku, gdy dojdzie do takiej sytuacji, osoba, której dane dotyczą, zostanie poinformowana o powodach, na podstawie których usunięcie danych osobowych, pomimo otrzymania wniosku o ich usunięcie, nie jest możliwe.

Prawo do przenoszenia danych

Kolejnym prawem, z którego można skorzystać, jest prawo do przenoszenia danych. Na podstawie tego prawa można wnioskować o przekazanie własnych danych osobowych, które zostały spółce przekazane na podstawie wyrażonej zgody i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe spełniają powyższe warunki, ma prawo na podstawie złożonego wniosku otrzymać własne dane osobowe w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, ewentualnie po otrzymaniu wniosku, na przesłanie ich bezpośrednio innemu administratorowi, który został wyszczególniony w wymienionym wniosku, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość przetwarzanych danych osobowych, ma prawo wnioskować o ograniczenie przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do weryfikacji dokładności danych osobowych i ewentualnego ich poprawienia.

To samo prawo przysługuje w następujących przypadkach:

  1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale osoba, której dane dotyczą, nie życzy sobie usunięcia swoich danych.
  2. Nie potrzebujemy już danych osobowych do celów, w których były one przetwarzane, ale osoba, której dane dotyczą, żąda, aby były one nadal przetwarzane (przede wszystkim przechowywane) w celu ustalenia, egzekwowania lub obrony jej roszczeń prawnych;
  3. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, przy czym ograniczenie przetwarzania danych osobowych będzie trwało do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu, w którym żądano, aby dane osobowe przestały być w dalszym ciągu przetwarzane.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu

W związku z tym, że niektóre dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzaniu. Skarga zostanie dokładnie oceniona pod względem tego, czy przetwarzanie danych osobowych znajduje się w granicach naszych prawnie uzasadnionych interesów lub czy nadrzędne jest w tej sytuacji prawo właściciela danych osobowych do zaprzestania ich przetwarzania.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego

W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego (np. w celach przesyłania komunikatów handlowych), osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw. W takim przypadku natychmiastowo zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

Prawo do skargi

W przypadku, gdy wyżej wymienione prawa są z Pani/Pana punktu widzenia niewystarczające albo sądzi Pani/Pan, że w jakikolwiek sposób naruszamy Pani/Pana prawa osobiste, ma Pani/Pan prawo do wniesienia bezpośredniej skargi do organu nadzorczego. Skarga może być wniesiona do urzędu, który zajmuje się ochroną danych osobowych.

Dane aktualizowane dnia: 25.5.2018

Nie chcesz otrzymać do 15 % zwrotu za wszystkie zakupy w Internecie?

Wystarczy, że zarejestrujesz się za darmo, a żadne zwroty Cię nie ominą.

Teraz do nowego konta aż do 30 zł za Twoje zakupy. Przy każdym zwrocie za zakupy zyskasz również bonus w tej samej wysokości. W sumie w bonusach możesz zyskać do 30 zł.

- lub -
Rejestrując się na Tipli akceptujesz regulamin i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Masz już konto? Zaloguj się